ႏိုင္ငံထြက္ကုန္မ်ား လွပေသာ ထုတ္ပိုးမႈမ်ားျဖင္႔ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္ေရာက္ေစမည္

Geneeral Printing (ပံုႏိွပ္)

လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ , ျပကၡဒိန္ , ပိုစတာ , တံဆိပ္ , စေတကာ

ေၾကာ္ျငာမႈ အမိ်ဳးအမိ်ဳးအတြက္ ဆန္းသစ္လွပတဲ႔ ပိုစတာ ျပကၡဒိန္ အမ်ိဳးမိ်ဳးနဲ႔ ေစ်းကြက္၀င္ၾကပါစို႔…..

Packaging(လူသံုးကုန္ ပစၥည္း)

Shopping Bags , Paper Box , Magnatic Box , Hard Card Box , Paper Can Tube

ဘူးမ်ိဳးစံု မူပိုင္တံဆိပ္မ်ားျဖင္႔ မွာယူႏုိင္ၿပီး အဆင္တင္႔ ၀ယ္ယူသံုးဆြဲ ႏုိင္ရန္ရန္ လွပေသာ ဘူးမ်ိဳးစံုကိုလည္း စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

Hologram Security Seals

Lucky Draw , Holographic Lamination Film , Hologram Security Seals , Temper Evident Seals

AVAILABLE SHAPE, SIZE AND COLOUR OF TOP SECURITY LOGO